Fence symbol indicates ‘Anv-astakya’ ceremony

 

.